Wymogi GIODO

Informujemy, iż wszystkie świadczone przez nas usługi spełniają wymogi Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).

W przypadku gdy konieczne jest podpisanie odrębnej Umowy zgodnie z Art. 31. 1. Ustawy "Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych." z przyjemnością przygotujemy niezbędny dokument dostosowany do specyfiki usługi.

Pragniemy tu zaznaczyć, że zgodnie z ustawą oraz wytycznymi GIODO umowa taka musi jasno definiować:
  • granice odpowiedzialności,
  • cel przetwarzania danych (w przypadku usług hostingowych i pokrewnych jest to ograniczone do faktu utrzymywania zbioru na zasobach technicznych, lub przechowywania kopii zapasowych o ile usługa zawiera taką opcję).
Pragniemy także poinformować iż zgodnie z wytycznymi GIODO (zamieszczonymi poniżej) sama dzierżawa przestrzeni dyskowej, serwera w całości, lub usługi hostingowej nie jest "Powierzeniem przetwarzania danych", co nie wymaga odrębnej umowy. Zastosowanie w takim przypadku mają zapisy o tajemnicy telekomunikacyjnej zgodnie z Ustawą Prawo Telekomunikacyjne zawarte w Art 159 oraz art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Tak więc umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych jest przez nas zawierana w przypadku, gdy z natury wykupionej usługi wynika iż w wyniku wykonywania usługi DataCenter365.pl lub jego pracownicy "posiądą wiedzę co do rodzaju danych przetwarzanych w tym systemie". Dotyczy to więc usług połączonych z usługą administracji serwerem lub aplikacją.